Jaarvergadering 2018 en houtoogst Heldense Bossen 2018

Jaarvergadering 2018

Op donderdag 28 juni 2018 heeft de vereniging bosbeheer Peel en Maas haar jaarlijkse ledenvergadering 2018 gehouden. Deze vond plaats in het MFC Kerkeböske aan de Koeberg 3 te Helden.

De belangrijkste agendapunten waren de wijzigingen met de BTW bij houtverkoop, de bosverjongingen en een open gesprek met de aanwezige leden over de vereniging. Ter afsluiting was er, zoals gebruikelijk, een avondwandeling in het aansluitende bosgebied gepland.

 

Houtoogst Heldense Bossen 2018

Velen zal het niet ontgaan zijn dat er de laatste maanden werkzaamheden zijn uitgevoerd aan een groot aantal bospercelen rondom de camping “De Heldense Bossen”. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd op percelen van particulieren en de gemeente Peel en Maas, in opdracht van de vereniging Bosbeheer Peel en Maas. Naast de gebruikelijke dunning, die periodiek wordt uitgevoerd, is er deze periode nog een aantal projecten uitgevoerd ter bevordering van de bosverjonging, de ecologische kwaliteit en veiligheid van het gebied.

Bosverjonging

Een groot deel van het bos rondom de camping begint een leeftijd te bereiken dat er nagedacht moet worden over een nieuwe generatie bos. Sinds 2015 worden er kleine open plekken gemaakt binnen percelen van eigenaren die hebben aangegeven te willen meedoen aan de bosverjonging. Binnen deze gaten wordt bodemverwonding uitgevoerd waarna nieuwe bomen zich weer spontaan kunnen vestigen. Zo wordt het bos geleidelijk omgevormd naar een bos met meer spreiding in leeftijdsopbouw en soorten samenstelling.

Bosranden
Langs een aantal brede zandpaden zijn bij de afgelopen houtoogst de randen geveld. Dit om te dienen als zones waar nieuwe struiken en bomen zich kunnen vestigen.

Deze overgangen verhogen de ecologische waarde van het terrein door nieuw leefgebied te vormen voor met name insecten.

Veiligheid

In samenwerking met de Gemeente Peel en Maas en de brandweer is er een plan opgesteld waar de uitbreiding van bosbranden gestopt kan worden en is er gekeken naar de evacuatie mogelijkheden voor de gasten van de camping. Een van deze zogenaamde brandgangen ligt langs de Kesselse weg. Zoals u mogelijk al opgevallen is er langs de Kesselse weg een strook vrijgemaakt van naaldhout op de percelen van eigenaren waarvan toestemming is verkregen. Loofhout remt een bosbrand waardoor het voor de brandweer makkelijker is om langs deze lijn een eventuele bosbrand te stoppen. Daarnaast is er aan de noordzijde van de camping een strook bos langs de ontsluitingsweg gekapt welke wordt ingeplant met loofhout. Deze dient tevens een eventuele bosbrand te vertragen.

 

Top